Vos Mechanisatie Erkende STIHL vakhandelaar

METAALUNIEVOORWAARDEN Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008. Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin gen die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als op drachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als op drachtgever. 1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. 1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie. Artikel 2: Aanbiedingen 2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekenin gen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking. 2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdracht nemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen. Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom 3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt op drachtnemer de auteursrechten en alle rechten van indu striële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz. 3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven ei gendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtge ver voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door op drachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen 4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. 4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aan spraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, bereke ningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. 4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen reke ning (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever. Artikel 5: Levertijd 5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door op drachtnemer bij benadering vastgesteld. 5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uit voeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeen stemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, defini tieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen de ze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringspe riode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ont stane vertraging. 5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uit voeringsperiode geeft in geen geval recht op schadever goeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Artikel 6: Risico-overgang 6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Inco terms 2000; het risico van de zaak gaat over op het mo ment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever. 6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdracht gever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtne mer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft ge bruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij op drachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Artikel 7: Prijswijziging 7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. 7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag op drachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aan geleverde goederen in rekening brengen. Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver plichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten wa ren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is ver hinderd zijn verplichtingen na te komen. 8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leve ranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aard bevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblok kades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na af loop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ont bonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op ver goeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade. Artikel 9: Omvang van het werk 9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. 9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen: a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk; b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen; c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; e. reis- en verblijfkosten. Artikel 10: Wijzigingen in het werk 10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de speci ficaties of het bestek; b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet over eenstemt met de werkelijkheid; c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken. 10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer. Artikel 11: Uitvoering van het werk 11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werk zaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voor zieningen, zoals: - gas, water en elektriciteit; - verwarming; - afsluitbare droge opslagruimte; - op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschre ven voorzieningen. 11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of be schadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdracht gever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. 11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals om schreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor ver traging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra op drachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertra ging voortvloeiende schade. Artikel 12: Oplevering van het werk 12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk ken baar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedge keurd; d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te ma ken aan opdrachtnemer. 12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij op drachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop op nieuw van toepassing. 12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgele verde delen van het werk. Artikel 13: Aansprakelijkheid 13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdracht gever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. 13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mo gelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de ver goeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclu sief BTW) in rekening is gebracht. 13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desge wenst tegen deze schade te verzekeren; b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder ande re verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloos heid van hulppersonen of niet leidinggevende onderge schikten van opdrachtnemer. 13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten ge volge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewer king opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal. 13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspra ken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdracht gever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Artikel 14: Garantie 14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de over eengekomen prestatie. 14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde con structie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze her stellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer her steld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demon tage en montage van deze delen en de eventueel gemaak te reis- en verblijfkosten komen voor rekening van op drachtgever. 14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het be werken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde perio de in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewer king. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: - de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet op drachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanle veren; - het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden; - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 ge noemde periode in voor de deugdelijkheid van de gelever de zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terugge zonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: - de zaak herstelt; - de zaak vervangt; - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de instal latie en/of montage van een geleverde zaak dan staat op drachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. 14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en op drachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengeko men geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fa brieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel. 14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren. 14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van op drachtnemer heeft voldaan. 14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het ge volg zijn van: - normale slijtage; - onoordeelkundig gebruik; - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; - installatie, montage, wijziging of reparatie door op drachtgever of door derden. b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op za ken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd; c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repa reren van zaken van opdrachtgever. Artikel 15: Reclamaties Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het ge brek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd. Artikel 16: Niet afgenomen zaken Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afge nomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van op drachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik ma ken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW. Artikel 17: Betaling 17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op drachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening. 17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: a. bij balieverkoop contant; b. bij termijnbetaling: - 40% van de totale prijs bij opdracht; - 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden; - 10% van de totale prijs bij oplevering; c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuur datum. 17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is op drachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestel de termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Op drachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op op drachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is. 17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeis baar als: a. een betalingstermijn is overschreden; b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van beta ling aanvraagt; c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli quideerd; e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als de ze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschul digd met een minimum van € 75,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende ta bel: over de eerste € 3.000,= 15% over het meerdere tot € 6.000,= 10% over het meerdere tot € 15.000,= 8% over het meerdere tot € 60.000,= 5% over het meerdere vanaf € 60.000,= 3% Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten ho ger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. 17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van op drachtgever. Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere ge lijksoortige overeenkomsten; b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfs uitoefening niet bezwaren. 18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Op drachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigen domsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn ver mengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever ver plicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden. Artikel 19: Beëindiging Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en op drachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met we derzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat ge val recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals gele den verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 20.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslech ting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenko men.

Vos mechanisatie Oudestreek 50 • 9354 AH Zevenhuizen (Gr.) Telefoon 0594 - 63 12 45 • Fax 0594 - 63 20 26 E-mail info@vosmechanisatie.nl Internet www.vosmechanisatie.nl k.v.k Groningen 02021580 BTW Nr. NL800181426B01

Privacybeleid SOP

We danken u voor uw belangstelling voor onze website. De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ons. Hieronder vindt u uitvoerige informatie over de omgang met uw gegevens.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

De gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (de verkoper) in het kader van uw gebruik van onze online diensten vindt u terug onder klantenrinformatie. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens wordt volgende wetgeving nageleefd:‘Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens’ alsook de ‘Wet van 19 oktober 1998 houdende regels inzake de telecommunicatie’.

Alle persoonsgegevens die zijn verkregen in het kader van onze online diensten, worden altijd vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de op dat moment geldende voorschriften voor de bescherming van persoonlijke gegevens, en worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt ten behoeve van de contractverwerking en onze legitieme zakelijke belangen met betrekking tot advisering en ondersteuning van onze klanten en ontwikkeling van onze producten en diensten.
Gegevens die u verstrekt in het kader van de bestelprocedure, gebruiken wij zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend voor de vervulling en afwerking van uw bestelling. Na de volledige afwerking van de overeenkomst en de volledige betaling van het aankoopbedrag worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik. Naam, adres, BTW nummer en andere gegevens met betrekking tot uw factuur worden bewaard en na afloop van de belastings- en handelsrechtelijk verplichte bewaartermijn worden uw gegevens verwijderd, voor zover u niet uitdrukkelijk hebt toegestemd in het verdere gebruik van uw gegevens.

Gebruik van cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina´s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze website maakt gebruikt van zowel functionele of technisch noodzakelijke cookies (waarvoor wij uw voorafgaande toestemming niet nodig hebben) als niet-functionele cookies (waar uw voorafgaande toestemming wél vereist is). U kunt ervoor opteren om het gebruik van functionele of technisch noodzakelijke cookies te weigeren. In dat geval zal de website nog steeds bezocht kunnen worden, maar zullen een aantal functies niet meer kunnen worden aangeboden.
Voor niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig, welke u ons kunt geven door op de overeenstemmende knop te drukken op de banner die u bij eerste bezoek aan onze website te zien krijgt.
Meer informatie hierover vindt u terug onder de rubriek Cookie Policy.

Gebruikersrecht
U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens op elk moment herroepen. Wij zullen dan alle nodige stappen uitvoeren om ervoor te zorgen dat aan uw wens wordt voldaan en dat uw gegevens worden gewist.
U hebt het recht om informatie te vragen over uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen of over de wijze van verwerking en deze dienen wij gratis te verstrekken. Bovendien hebt u conform de wettelijke bepalingen het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Vanwege de voortdurende ontwikkeling van het internet zullen wij ook onze privacyverklaring doorlopend aanpassen. Wij zullen de wijzigingen op deze pagina bekend maken. Als u de nieuwste versie van onze privacyverklaring wilt zien, moet u deze pagina dus regelmatig bekijken.

Webanalyse met Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over uw gebruik van de website die door de cookie wordt verzameld, wordt meestal doorgegeven aan een Google-server in de V.S. en wordt daar opgeslagen.

In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een Google-server in de V.S. verzonden en daar vervolgens ingekort IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen ten behoeve van de websitebeheerder.

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (waaronder uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door via de volgende link de daar beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Overdracht van webanalysegegevens
De gegevens die zijn verzameld door Google Analytics, worden daarnaast ook door Andreas Stihl NV gebruikt voor de optimalisering en verbetering van deze website.

U kunt het gebruik van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens, plus de verwerking van deze gegevens door Andreas Stihl NV voorkomen, door via de volgende link de daar beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Daarmee wordt ook de webanalyse met Google Analytics door de beheerder van deze website automatisch beëindigd.

Sociale media en sociale plug-ins
Wij bieden u ook via onze pagina´s op de sociale media (Facebook, LinkedIn, YouToube, Google+) uitgebreide persoonlijke support. Als u via een van deze sociale media een vraag aan ons stelt, sturen wij deze vraag door naar de betreffende afdeling. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag, en worden niet aan derden doorgegeven.

Als u via de sociale media contact wilt opnemen met ons, moet u zich bij de betreffende dienst aanmelden. Hierbij worden uw persoonlijke gegevens eventueel verzameld, opgeslagen en gebruikt door de bedrijven achter de betreffende dienst. Wij hebben geen enkele invloed op de soort, de omvang en de verwerking van deze gegevens.

Op onze internetpagina´s vindt u aanvullende sociale plug-ins die u kunt gebruiken. Dit zijn onder meer:

Knop Delen van Facebook Knop +1 van Google Plus Twitter-knop

Deze knoppen worden aangeboden door de Amerikaanse bedrijven:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) Google Inc., (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Twitter. Inc., (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Als u via onze internetpagina´s een website bezoekt, die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de server van het betreffende bedrijf. De inhoud van de plug-in wordt van hieruit rechtstreeks naar uw browser gestuurd en aan de website gekoppeld. Wij hebben geen enkele invloed op de omvang van de gegevens die door het betreffende bedrijf worden verzameld via deze plug-ins. Wij informeren u hierover naar ons beste weten.

Via de gekoppelde plug-ins kunnen de betrokken bedrijven de informatie verzamelen die u via de betreffende pagina van onze website hebt opgevraagd. Als u bij een van de hogergenoemde bedrijven bent aangemeld, kunnen zij uw bezoek koppelen aan uw account bij hen. Als u de plug-in gebruikt, kan de betreffende informatie van uw browser rechtstreeks worden doorgegeven aan het betrokken bedrijf, en daar worden opgeslagen. Als u geen account hebt bij de hogergenoemde bedrijven, is het toch mogelijk dat uw IP-adres door hen wordt opgevangen en opgeslagen.

Het is dus niet onmogelijk dat alle bezoekers van onze website aan de hand van hun IP-adres en de opgeroepen URL worden geïdentificeerd door de hogergenoemde bedrijven, ook als ze de plug-ins niet aanklikken en ook als ze geen gebruikersaccount hebben bij deze bedrijven. Uw bezoek aan onze internetpagina´s kan dus eventueel worden gevolgd door deze bedrijven.

Als u meer wilt weten over het doel en de omvang van deze gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door deze bedrijven, evenals uw rechten en instelmogelijkheden inzake de bescherming van uw privacy, raadpleegt u de informatie over gegevensbescherming van:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php. Google: https://www.google.be/intl/nl/policies/privacy/ Twitter: https://twitter.com/privacy

Als u bent geregistreerd bij een van de hogergenoemde bedrijven en niet wilt dat zij via onze internetpagina´s gegevens over u verzamelen en koppelen aan de bij hen bekende gegevens, moet u zich bij hen afmelden voordat u onze pagina´s opent.

Doorgave van persoonlijke gegevens
Uw gegevens worden op onze vraag beheerd door Andreas STIHL nv, Veurtstraat 117, B-2870 Puurs, die op haar beurt de hosting van de website en uw gegevens heeft toevertrouwd aan een hosting provider, gevestigd binnen de Europese Unie.
Uw gegevens worden doorgegeven aan het verzendbedrijf dat uw bestelling moet leveren, voor zover nodig voor de levering van de artikelen. Voor de verwerking van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan het partnerbedrijf en/of de kredietinstelling die de betalingen verwerkt. De betalingen worden verwerkt via de serviceprovider PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Informatie over de gegevensbescherming door PayPal en de privacyverklaring van PayPal (Europe) vindt u op de internetpagina van PayPal op www.paypal.be. Voor de verwerking van de betaling geven wij de volgende gegevens door aan PayPal: de gekochte artikelen en de totale verkoopprijs.

Gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens worden tijdens de bestelprocedure gecodeerd verzonden via het internet. Wij beveiligen onze website en de betrokken systemen via de gebruikelijke en erkende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, beschadiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden, zonder dat wij echter totale bescherming kunnen garanderen. Toegang tot uw gebruikersaccount is alleen mogelijk via invoer van uw persoonlijk wachtwoord. Iedere handeling uitgevoerd middels uw gebruikersaccount wordt geacht door u te zijn gesteld. U dient uw toegangsgegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en uw browservenster te sluiten als u de communicatie met ons hebt beëindigd, vooral als u een computer gemeenschappelijk met anderen gebruikt.

Contactpersoon
Voor vragen over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, en voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens of herroeping van uw verleende toestemming, kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden, onze contactinformatie vindt u terug onder “over ons”. Teneinde de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, vragen wij u bij contact om een kopie van uw identiteitskaart te verschaffen.

Privacycommissie
Ieder land beschikt over een Privacycommissie die waakt over de bescherming van uw privacyrechten. Wij hebben aangifte gedaan met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens bij de bevoegde Privacycommissie. U kunt ook steeds bij deze Privacycommissie terecht indien u vragen mocht hebben omtrent privacy.

College Bescherming Persoonsgegevens
Juliana van Stolberglaan 4-10
2595 CL Den Haag
0900-2001 201

Wat zijn ‘cookies’?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden wanneer u bepaalde websites bezoekt. We gebruiken cookies om te weten wat u in uw winkelmandje hebt, om contactformulieren door te sturen en om ons aan u te herinneren wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Om producten van STIHL te kunnen kopen, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u de cookies niet wenst te activeren, kunt u weliswaar de website doorzoeken, maar kunt u geen contactformulieren versturen of producten kopen.
Cookies kunnen uw computer niet beschadigen. In de cookies die wij opgesteld hebben, slaan we geen persoonlijke, identificeerbare informatie op, zoals gegevens van kredietkaarten. We verstrekken u deze informatie om aan de juridische voorschriften die vandaag van kracht zijn, te voldoen en om te garanderen dat we, wanneer u onze website bezoekt, uw privacy respecteren en beschermen. Klik hier om onze Bepaling inzake gegevensbescherming en Algemene voorwaarden te lezen.

Meer informatie over cookies

Wanneer u meer over cookies in het algemeen en het beheer ervan wilt weten, bezoekt u aboutcookies.org

Cookies beheren

Om producten van STIHL te kunnen kopen, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u de cookies niet wenst te activeren, kunt u weliswaar de website doorzoeken, maar kunt u geen contactformulieren versturen of producten kopen.
Om uw cookies te beheren, gebruikt u de richtlijnen hieronder voor de vier meest gebuikte internetbrowsers:

-Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome :
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl-NL

-Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/nl-NL/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari :
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=nl-NL

Onze cookies:

Ons cookiebeleid

In de lijst hieronder vindt u de cookies die we bij voorkeur gebruiken, met inbegrip van hun toepassing:

Cookie Cookie Name Toepassing van het cookie
CookieNoticeDisplayed Opmerking over cookies We gebruiken dit cookie om te garanderen dat de opmerking over cookies niet meer weergegeven wordt nadat u onze cookiebepalingen aanvaard of gecontroleerd hebt.
Cart Winkelmandje Dit cookie wordt gebruikt om uw actueel winkelmandje als dat van u te identificeren.
CartTotalCookie Cookie Totaal in het winkelmandje Dit cookie wordt gebruikt om het huidige aantal producten in uw winkelmandje te identificeren.
__RequestVerificationToken Veiligheidscookie Dit veiligheidscookie valideert de actuele aanvragen en voorkomt dat andere gebruikers van dit cookie gebruik zouden maken.
lco Cookie Koopprocedure Dit cookie identificeert de laatste koopprocedure van de gebruiker.

Cookies van derde partijen

De instellingen van die cookies controleren we niet. Daarom raden we u aan om de websites van derde partijen na te kijken om meer informatie over de cookies in kwestie en hun beheer te krijgen. Hou er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van externe websites.

Hieronder ziet u een lijst met cookies van derde partijen die wij gebruiken, met inbegrip van het doel van hun toepassing:

Partner Name Toepassing van het cookie
‘Delen’ ‘Delen’ gebruikt cookies op verschillende manieren, meer bepaald om inhoud te delen op sociale netwerken. Link(s) naar de gebruiksdetails: http://support.addthis.com/customer/portal/questions/327365-cookie-audit
Google Google Analytics gebruikt cookies om het gedrag van de gebruiker te volgen en om verdere analyses te maken. Link(s) naar de gebruiksdetails: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/

Mogelijkheden om inhoud te delen

Wanneer u van de mogelijkheid gebruik maakt om via de sociale netwerken inhoud met vrienden te ‘delen’, bijvoorbeeld via Facebook of Twitter, dan is het mogelijk dat u vanaf die sites cookies toegestuurd krijgt. De instellingen van die cookies controleren we niet. Daarom raden we u aan om de websites van derde partijen na te kijken om meer informatie over de cookies in kwestie en hun beheer te krijgen.