Vos Mechanisatie Erkende STIHL vakhandelaar

METAALUNIEVOORWAARDEN Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008. Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin gen die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als op drachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als op drachtgever. 1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst. 1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie. Artikel 2: Aanbiedingen 2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekenin gen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking. 2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdracht nemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen. Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom 3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt op drachtnemer de auteursrechten en alle rechten van indu striële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz. 3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven ei gendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtge ver voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door op drachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen 4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. 4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aan spraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, bereke ningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. 4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen reke ning (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever. Artikel 5: Levertijd 5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door op drachtnemer bij benadering vastgesteld. 5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uit voeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeen stemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, defini tieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen de ze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringspe riode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ont stane vertraging. 5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uit voeringsperiode geeft in geen geval recht op schadever goeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Artikel 6: Risico-overgang 6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Inco terms 2000; het risico van de zaak gaat over op het mo ment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever. 6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdracht gever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtne mer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft ge bruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij op drachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Artikel 7: Prijswijziging 7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. 7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. 7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag op drachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aan geleverde goederen in rekening brengen. Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht 8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver plichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten wa ren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is ver hinderd zijn verplichtingen na te komen. 8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leve ranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aard bevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblok kades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na af loop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ont bonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op ver goeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade. Artikel 9: Omvang van het werk 9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. 9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen: a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk; b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen; c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken; d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; e. reis- en verblijfkosten. Artikel 10: Wijzigingen in het werk 10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de speci ficaties of het bestek; b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet over eenstemt met de werkelijkheid; c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken. 10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer. Artikel 11: Uitvoering van het werk 11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werk zaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voor zieningen, zoals: - gas, water en elektriciteit; - verwarming; - afsluitbare droge opslagruimte; - op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschre ven voorzieningen. 11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of be schadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdracht gever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. 11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals om schreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor ver traging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra op drachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertra ging voortvloeiende schade. Artikel 12: Oplevering van het werk 12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk ken baar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedge keurd; d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te ma ken aan opdrachtnemer. 12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij op drachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop op nieuw van toepassing. 12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgele verde delen van het werk. Artikel 13: Aansprakelijkheid 13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdracht gever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. 13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mo gelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de ver goeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclu sief BTW) in rekening is gebracht. 13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desge wenst tegen deze schade te verzekeren; b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder ande re verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloos heid van hulppersonen of niet leidinggevende onderge schikten van opdrachtnemer. 13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten ge volge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewer king opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal. 13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspra ken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdracht gever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Artikel 14: Garantie 14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de over eengekomen prestatie. 14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde con structie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze her stellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer her steld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demon tage en montage van deze delen en de eventueel gemaak te reis- en verblijfkosten komen voor rekening van op drachtgever. 14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het be werken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde perio de in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewer king. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: - de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet op drachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanle veren; - het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden; - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 ge noemde periode in voor de deugdelijkheid van de gelever de zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terugge zonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: - de zaak herstelt; - de zaak vervangt; - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de instal latie en/of montage van een geleverde zaak dan staat op drachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever. 14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en op drachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengeko men geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fa brieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel. 14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren. 14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van op drachtnemer heeft voldaan. 14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het ge volg zijn van: - normale slijtage; - onoordeelkundig gebruik; - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; - installatie, montage, wijziging of reparatie door op drachtgever of door derden. b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op za ken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd; c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repa reren van zaken van opdrachtgever. Artikel 15: Reclamaties Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het ge brek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd. Artikel 16: Niet afgenomen zaken Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afge nomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van op drachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik ma ken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW. Artikel 17: Betaling 17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op drachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening. 17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: a. bij balieverkoop contant; b. bij termijnbetaling: - 40% van de totale prijs bij opdracht; - 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden; - 10% van de totale prijs bij oplevering; c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuur datum. 17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is op drachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestel de termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Op drachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op op drachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is. 17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeis baar als: a. een betalingstermijn is overschreden; b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van beta ling aanvraagt; c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli quideerd; e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als de ze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschul digd met een minimum van € 75,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende ta bel: over de eerste € 3.000,= 15% over het meerdere tot € 6.000,= 10% over het meerdere tot € 15.000,= 8% over het meerdere tot € 60.000,= 5% over het meerdere vanaf € 60.000,= 3% Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten ho ger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. 17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van op drachtgever. Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere ge lijksoortige overeenkomsten; b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfs uitoefening niet bezwaren. 18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Op drachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigen domsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn ver mengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever ver plicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden. Artikel 19: Beëindiging Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en op drachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met we derzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat ge val recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals gele den verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 20.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslech ting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenko men.

Vos mechanisatie Oudestreek 50 • 9354 AH Zevenhuizen (Gr.) Telefoon 0594 - 63 12 45 • Fax 0594 - 63 20 26 E-mail info@vosmechanisatie.nl Internet www.vosmechanisatie.nl k.v.k Groningen 02021580 BTW Nr. NL800181426B01

Privacyverklaring SOP

Wij waarderen uw interesse voor onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder geven we u gedetailleerde informatie over de omgang met uw gegevens.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke (in het kader van GDPR)
Vos Mechanisatie
Oudestreek 50
9354 AH Zevenhuizen

info@vosmechanisatie.nl
Tel.: 0594-631245

Doel van de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens naar aanleiding van het bezoek aan onze website evenals in het kader van reservering/bestellingen (hierna bestellingen) worden overeenkomstig de telkens geldende voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens steeds vertrouwelijk behandeld door ons en alleen met het oog op (a.) de goed functionerende beschikbaarstelling van de website, (b.) de behartiging van rechtmatige eigen handelsbelangen op het vlak van advies en begeleiding van onze klanten en de op de behoefte afgestemde productvoorstelling verzameld, verwerkt en gebruikt. Daarnaast gebruiken wij de gegevens die u meedeelt in het kader van de bestelling, principieel enkel voor het nakomen en afhandelen van uw bestelling.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Gegevensverwerking gebeurt volgens de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming [hierna „AVG“] op basis van de volgende rechtsgronden:
● Voor zover wij voor verwerkingsprocessen van uw persoonsgegevens uw vrijwillige toestemming verkrijgen, is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. a) van de AVG.
● Met betrekking tot gegevens die u meedeelt in het kader van bestellingen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en/of afhandeling van de bestelling, is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b) van de AVG.
● Voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is opdat wij juridische verplichtingen – die op ons rusten – kunnen vervullen, is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. c) van de AVG.
● Voor zover levensbelangrijke belangen van de persoon waarop de gegevensverwerking betrekking heeft, en/of een andere natuurlijke persoon een gegevensverwerking vereisen, is die gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. d) van de AVG.
● Is de verwerking vereist voor de behartiging van een rechtmatig belang van een onderneming of een derde, en staan daar geen zwaarder wegende belangen, grondrechten en/of basisvrijheden van degene waarop de gegevensverwerking betrekking heeft, tegenover, dan is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f) van de AVG.

Opslagduur, vernietiging en blokkering van gegevens

Wanneer uw bestelling volledig afgehandeld is, worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik. Na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen worden ze vernietigd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens.
Ook voor het overige worden uw gegevens in principe vernietigd, zodra uw toestemming weggevallen is of ze niet meer vereist zijn voor de gegevensverwerking. Indien de gegevens niet meer nodig zijn voor het doeleinde en/of er geen toestemming is en zodoende de rechtsgrond is weggevallen, maar de gegevens in elk geval nog bewaard moeten blijven omwille van bestaande wettelijke, officiële of contractuele verplichtingen (bijv. garantie, boekhouding), wordt de gegevensverwerking beperkt, door deze gegevens te markeren en te blokkeren.

Logbestanden

Bij elk bezoek aan onze website worden er door de respectieve internetbrowser gebruiksgegevens doorgestuurd en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden. De opgeslagen records bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van het bezoek, naam van de opgevraagde pagina, IP-adres, URL vanaf waar u op onze site beland bent, type en versie van de internetbrowser die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de technische communicatie en om de technische werking veilig te stellen en onder voorbehoud van eventuele wettelijke bewaringsplichten vernietigd na beëindiging van het gebruik van onze website. Rechtsgrond zijn de vervulling van onze wettelijke verplichtingen op het vlak van gegevensveiligheid en ons rechtmatig belang in de technische goede werking van onze website, het oplossen van storingen en de garantie van de veiligheid.

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aangenaam te maken en het gebruik van bepaalde functies (bijv. bestellingen) mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies.
Bij het oproepen van onze website wordt u via een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies op die pagina en wordt u nogmaals gewezen op onze privacyverklaring.

Rechtsgronden voor de gegevensverwerking bij het gebruik van cookies zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de technische goede werking en de verbetering van ons serviceaanbod.

● Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Wij gebruiken cookies om na te gaan wat u in uw winkelmandje hebt, om contactformulieren door te sturen en om u te herkennen wanneer u terugkeert op onze site. Om bestellingen te kunnen uitvoeren op onze website, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u cookies niet wenst te activeren, zult u de website wel kunnen raadplegen, maar geen contactformulieren kunnen verzenden, noch bestellingen kunnen plaatsen. Hou er rekening mee dat cookies uw computer niet kunnen beschadigen. In de cookies die wij gebruiken, bewaren we geen persoonlijke identificeerbare informatie zoals kredietkaartgegevens. Wij geven u deze informatie om te voldoen aan de momenteel geldige rechtsvoorschriften en om uw privacy te respecteren en te beschermen wanneer u onze website gebruikt. Voor meer informatie over cookies in het algemeen en het beheer ervan kunt u terecht op aboutcookies.org

● Cookies beheren
De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch aanvaarden. Wanneer in uw browser de standaardinstellingen voor cookies zijn opgeslagen, lopen alle processen op de achtergrond, zonder dat u het merkt. Deze instellingen kunnen echter door u worden aangepast. Zo kunt u uw browser normaal zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en telkens afzonderlijk kunt beslissen of u ze aanvaardt of niet. U kunt cookies ook voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten.

Sommige websites, waaronder de onze, kunnen zonder cookies echter niet goed worden gebruikt, aangezien deze bestanden nodig zijn voor bepaalde processen, zoals bijvoorbeeld bestellingen. Om producten te kunnen kopen, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u cookies niet wenst te activeren, zult u de website wel kunnen raadplegen, maar geen contactformulieren kunnen verzenden, noch producten kunnen kopen. Om uw cookies te beheren, gebruikt u de onderstaande links voor de vier meest gebruikte internetbrowsers:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de-DE
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen?esab=a&s=enable+and+disable+cookies&r=0&as=s
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=de_DE

● Belangrijkste cookies op onze website:
In onderstaande lijst vindt u de belangrijkste cookies die wij gebruiken, inclusief hun toepassing:

CookieNoticeDisplayed - Cookie-aanwijzing - Wij gebruiken dit cookie om er zeker van te zijn dat de cookie-aanwijzing niet meer wordt weergeven nadat u onze cookie-bepalingen hebt aanvaard of nagekeken.
Cart - Winkelmandje - Dit cookie wordt gebruikt om uw huidige winkelmandje ook als uw eigen mandje te identificeren.
CartTotalCookie - Totaal van het winkelmandje-cookie - Dit cookie wordt gebruikt om het huidige aantal artikelen in uw winkelmandje te identificeren.
__RequestVerificationToken - Veiligheidscookie - Dit veiligheidscookie valideert de huidige aanvragen en zorgt ervoor dat andere gebruikers geen toegang krijgen tot dit cookie.
Lco - Koopproces-cookie - Dit cookie identificeert het laatste koopproces van de gebruiker.

● Cookies van derden
In het kader van internetanalysediensten en zogenaamde Plug-ins (bijv. om inhoud in het kader van Social Media-diensten te delen) worden eveneens cookies gebruikt. In wat volgt vindt u hierover meer informatie in het verband met de door ons gebruikte diensten betreffende onze website.

Internetanalyse met Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. br> Indien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter van tevoren ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internet, aan de websitebeheerder te bezorgen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten.
U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd, en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden doorgestuurd naar Google en worden verwerkt door Google, door de browser plug-in die via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de kan worden gedownload en geïnstalleerd. Meer informatie is terug te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/de.html en ook op http://www.google.com/policies/privacy/.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html en op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen werd Google Analytics uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“ zodat IP-adressen alleen verkort verder verwerkt worden en niet rechtstreeks aan een persoon kunnen worden gekoppeld. De gegevens die worden ingezameld met de internetanalysedienst Google Analytics, worden door Andreas Stihl AG & Co. KG ook gebruikt om deze website te optimaliseren en te verbeteren. Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Gebruik van de functie remarketing of “vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc.

Wij gebruiken op de website de functie remarketing of “vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc. („Google“). Met deze functie kan de aanbieder de bezoekers van de website doelgericht aanspreken met reclame, door de bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde advertenties, afgestemd op hun interesses, te tonen wanneer ze andere websites van het Google Display-netwerk bezoeken. Om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor de opmaak van persoonlijke reclameadvertenties, maakt Google gebruik van zogenaamde cookies. Daarvoor bewaart Google een klein bestand met een cijferreeks in de browsers van de bezoekers van de website. Via dat getal worden de bezoeken aan de website evenals geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Er worden geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website opgeslagen. Bezoeken ze nadien een andere website van het Google Display-netwerk, dan krijgen ze advertenties te zien die zeer waarschijnlijk betrekking hebben op producten en informatie die ze eerder hebben opgezocht.

U kunt verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de volgende browser plug-in te downloaden en te installeren, via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bovendien kunt u het gebruik van cookies door Google blijvend uitschakelen, als u onderstaande link volgt en de daar ter beschikking gestelde plug-in downloadt en installeert: https://www.google.com/settings/ads/plugin. U kunt ook het gebruik van cookies door derde aanbieders uitschakelen, door de desbetreffende pagina van Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ op te vragen en de daar vermelde verdere informatie in verband met Opt-Out toe te passen. Meer informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google kunt u hier raadplegen: http://www.google.com/privacy/ads/.

Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Gebruik van Google Adwords Conversion Tracking

Als Google AdWords-klant gebruiken wij Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Daarbij wordt door Google AdWords een cookie op uw computer geplaatst ("conversiecookie”), wanneer u via een Google-advertentie op onze website beland bent. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Bezoekt u bepaalde pagina's van ons en het cookie is nog niet verlopen, dan kunnen wij en Google zien dat iemand heeft geklikt op de advertentie en zo is doorgestuurd naar onze site. Elke klant van AdWords ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die via het conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. De AdWords-klanten worden op de hoogte gebracht van het totaalaantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en die werden doorgestuurd naar een pagina met een Conversion Tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Wenst u niet deel te nemen aan de Tracking, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen dit gebruik en de installatie van het cookie verhinderen door uw internetbrowser overeenkomstig in te stellen (uitschakelingsmogelijkheid). U wordt dan niet opgenomen in de Conversion Tracking-statistieken.

Meer informatie van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/. Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Microsoft Bing

Wij gebruiken bovendien Conversion Tracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst indien u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent terechtgekomen. Microsoft Bing en wij kunnen op die manier vaststellen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, werd doorgestuurd naar onze website, en op een vooraf bepaalde doelpagina is beland. Wij vernemen daarbij enkel het totaal aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en dan werd doorgestuurd naar de doelpagina. Er worden geen persoonsgegevens over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. Als u niet wilt deelnemen aan het Tracking-proces, dan kunt u ook de daarvoor vereiste bewaring van een cookie weigeren – via de instelling van uw browser, die het automatisch plaatsen van cookies algemeen uitschakelt. Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Doubleclick van Google

Doubleclick van Google is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om u relevante reclame voor te stellen. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegekend om na te gaan welke advertenties in uw browser werden getoond en welke advertenties werden aangeklikt. Cookies bevatten in principe geen persoonlijke informatie. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites enkel in staat om advertenties te tonen op basis van vorige bezoeken aan onze of andere websites op internet. De informatie die wordt gegenereerd door cookies, worden door Google voor analyse doorgestuurd naar een server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google geeft enkel op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van een contractuele gegevensverwerking gegevens door aan derden. In geen geval zal Google uw gegevens koppelen aan andere gegevens die door Google zijn geregistreerd. Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van gegevens die over u worden ingezameld door Google, en met de hierboven beschreven wijze waarop die gegevens worden verwerkt, en de vermelde doelstelling. U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze websites volledig zult kunnen gebruiken. Meer informatie over gegevensbescherming bij DoubleClick vindt u hier: Gegevensbescherming bij DoubleClick. U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de webpagina's bij Google evenals de verwerking van die gegevens door Google verhinderen door de beschikbare browser plug-in voor advertentie-instellingen op:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de, uitbreiding voor DoubleClick-deactivering, te downloaden en te installeren. U kunt bovendien verhinderen dat de gegevens die door cookies worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website, worden geregistreerd bij Google en door Google worden verwerkt, door de hier beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Rechtsgronden zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de analyse van het gebruik van onze website en de hieruit volgende verbetering van ons serviceaanbod.

Overdracht van persoonsgegevens in het kader van bestellingen

Uw gegevens worden doorgegeven aan het verzendbedrijf dat belast is met de levering indien dit noodzakelijk is om de goederen te leveren. Voor het verloop van betalingen geven wij uw betalingsgegevens door aan de partneronderneming en/of kredietinstelling die belast is met de betaling. De betaling verloopt via de dienstaanbieder PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg). Details over gegevensbescherming bij PayPal en de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A kunnen worden geraadpleegd op de website van PayPal op www.paypal.de. Voor de uitvoering van de betaling maken wij de volgende gegevens over aan PayPal: gekochte voorwerpen en totale aankoopprijs. Rechtsgrond is de verwerking voor de uitvoering van een contractuele relatie (afhandeling bestelling).

Gegevensveiligheid

Uw persoonsgegevens worden tijdens de bestelling versleuteld doorgestuurd via internet. Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van gebruikelijke en erkende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden, zonder dat wij echter een absolute bescherming kunnen garanderen. Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. U moet uw toegangsgegevens steeds vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten als u de communicatie met ons beëindigd heeft, vooral als u uw computer met anderen deelt.

Rechten van de betrokken personen

De persoon op wie de gegevensverwerking betrekking heeft, beschikt over de volgende rechten:

• Recht op informatie U hebt het recht om informatie te krijgen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, de duur van de opslag, hun verwerking en eventuele bestemmelingen van de gegevens. U hebt verder het recht om een kopie van de persoonsgegevens te krijgen die wij verwerken.

• Recht op correctie U hebt het recht om van ons de correctie van verkeerde persoonsgegevens en de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te vragen.

• Recht op verwijdering/recht om „vergeten te worden“ U hebt het recht om van ons, onder de wettelijke voorwaarden, de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Indien wettelijke bewaringsplichten deze verwijdering in de weg staan, wordt de verwerking van de gegevens ingeperkt (zie verder).

• Recht op beperking van de verwerking U hebt het recht om van ons, onder de wettelijke voorwaarden, te vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, d.w.z. de gegevens te markeren en hun toekomstige verwerking te beperken (blokkering).

• Recht op overdracht van gegevens U hebt het recht om van ons, onder de wettelijke voorwaarden, te eisen dat wij de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens doorgeven aan u of een verantwoordelijke die door u is aangesteld, in een gangbaar, gestructureerd en machineleesbaar formaat.

• Recht op verzet tegen direct marketing U hebt het recht om op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden („reclameverzet“).

• Recht op verzet tegen de gegevensverwerking bij rechtsgrond „rechtmatig belang“ U hebt het recht om op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de gegevensverwerking, indien die gebaseerd is op de rechtsgrond „rechtmatig belang“. Wij zullen dan de gegevensverwerking staken, tenzij wij - volgens de wettelijke richtlijnen - dwingende legitieme gronden voor de verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

• Recht op herroeping van de toestemming Indien u ons een toestemming hebt gegeven voor de verzameling en verwerking van uw gegevens, kunt u die op elk ogenblik herroepen voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot en met de herroeping blijft hiervan onaangeroerd.

• Recht op klacht bij de toezichthoudende instantie U kunt een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een inbreuk vormt op het geldende recht. U kunt zich hiervoor wenden tot de gegevensbeschermingsinstantie die bevoegd is voor uw woonplaats of uw land, of ook tot de gegevensbeschermingsinstantie die voor ons bevoegd is.

Contactpersoon Voor vragen over de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie, correctie, blokkering of vernietiging van gegevens evenals herroeping van verleende toestemmingen kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden. Onze contactgegevens vindt u in ons impressum.

Contactgegeven betreffende de gegevensbescherming
Vos Mechanisatie
Oudestreek 50
9354 AH Zevenhuizen

info@vosmechanisatie.nl Tel.: 0594-631245

Stand van de privacyverklaring: Mei 2018

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aangenaam te maken en het gebruik van bepaalde functies (bijv. bestellingen) mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Bij het oproepen van onze website wordt u via een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies op die pagina en wordt u nogmaals gewezen op onze privacyverklaring.

Rechtsgronden voor de gegevensverwerking bij het gebruik van cookies zijn uw toestemming en/of ons rechtmatig belang in de technische goede werking en de verbetering van ons serviceaanbod.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Wij gebruiken cookies om na te gaan wat u in uw winkelmandje hebt, om contactformulieren door te sturen en om u te herkennen wanneer u terugkeert op onze site. Om bestellingen te kunnen uitvoeren op onze website, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u cookies niet wenst te activeren, zult u de website wel kunnen raadplegen, maar geen contactformulieren kunnen verzenden, noch bestellingen kunnen plaatsen. Hou er rekening mee dat cookies uw computer niet kunnen beschadigen. In de cookies die wij gebruiken, bewaren we geen persoonlijke identificeerbare informatie zoals kredietkaartgegevens. Wij geven u deze informatie om te voldoen aan de momenteel geldige rechtsvoorschriften en om uw privacy te respecteren en te beschermen wanneer u onze website gebruikt. Voor meer informatie over cookies in het algemeen en het beheer ervan kunt u terecht op aboutcookies.org

Cookies beheren

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch aanvaarden. Wanneer in uw browser de standaardinstellingen voor cookies zijn opgeslagen, lopen alle processen op de achtergrond, zonder dat u het merkt. Deze instellingen kunnen echter door u worden aangepast. Zo kunt u uw browser normaal zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en telkens afzonderlijk kunt beslissen of u ze aanvaardt of niet. U kunt cookies ook voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten.

Sommige websites, waaronder de onze, kunnen zonder cookies echter niet goed worden gebruikt, aangezien deze bestanden nodig zijn voor bepaalde processen, zoals bijvoorbeeld bestellingen. Om producten te kunnen kopen, moet u cookies geactiveerd hebben. Wanneer u cookies niet wenst te activeren, zult u de website wel kunnen raadplegen, maar geen contactformulieren kunnen verzenden, noch producten kunnen kopen. Om uw cookies te beheren, gebruikt u de onderstaande links voor de vier meest gebruikte internetbrowsers:

-Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome :
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl-NL

-Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/nl-NL/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari :
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=nl-NL

Belangrijkste cookies op onze website:

In onderstaande lijst vindt u de belangrijkste cookies die wij gebruiken, inclusief hun toepassing:

Cookie Cookie Name Toepassing van het cookie
CookieNoticeDisplayed Cookie-aanwijzing Wij gebruiken dit cookie om er zeker van te zijn dat de cookie-aanwijzing niet meer wordt weergeven nadat u onze cookie-bepalingen hebt aanvaard of nagekeken.
Cart Winkelmandje Dit cookie wordt gebruikt om uw huidige winkelmandje ook als uw eigen mandje te identificeren.
CartTotalCookie Totaal van het winkelmandje-cookie Dit cookie wordt gebruikt om het huidige aantal artikelen in uw winkelmandje te identificeren.
__RequestVerificationToken Veiligheidscookie Dit veiligheidscookie valideert de huidige aanvragen en zorgt ervoor dat andere gebruikers geen toegang krijgen tot dit cookie.
lco Koopproces-cookie Dit cookie identificeert het laatste koopproces van de gebruiker.

Cookies van derden

In het kader van internetanalysediensten en zogenaamde Plug-ins (bijv. om inhoud in het kader van Social Media-diensten te delen) worden eveneens cookies gebruikt. In wat volgt vindt u hierover meer informatie in het verband met de door ons gebruikte diensten betreffende onze website.

Partner Name Toepassing van het cookie
Google Google Analytics gebruikt cookies om het gedrag van de gebruiker te volgen en om verdere analyses te maken. Link(s) naar de gebruiksdetails: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/